Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2020

9473 423b 500
Reposted frommetropolis metropolis viaBabson Babson
5546 c5f3 500

February 19 2020

0278 6217 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viascorpix scorpix
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted from024233 024233
Reposted from024233 024233
5743 95ca 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement via024233 024233

February 17 2020

4469 76bb 500
Reposted from0 0 viahash hash
4265 bc65 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viahash hash
4253 f019 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viahash hash
1336 128b 500
Tymczasem jestem tutaj. Strzeliste budynki Toronto, wąskość ulic, do ktorej nigdy nie mogłem przywyknąć. Gwar, tysiace obcych twarzy, miszmasz języków, wierzeń, mrowie.  I czuję się tu dobrze. I czuję się radośnie. I czuję się spokojnie. Obserwuję, wędruję, poznaję i przypominam sobie. Miasto które, choć mogło, nie zostało nigdy moim domem. A co jeśli powiem, że domem nie musi być - lecz wystarczy, że jestem tu mile widziany? 
Reposted fromhrafn hrafn
Reposted fromchl chl viahash hash
5491 55f1 500
Porto, Portugal
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaBabson Babson

February 16 2020

4798 bdaa
Reposted fromkarahippie karahippie vialottibluebell lottibluebell
4133 9488
Reposted fromnulaine nulaine vialottibluebell lottibluebell
4586 f83a
Reposted from0 0 vialottibluebell lottibluebell

February 15 2020

3523 7628
Reposted fromretro-girl retro-girl viaBabson Babson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl